full-scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full-scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full-scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full-scale.

Từ điển Anh Việt

 • full-scale

  * tính từ

  giữ đúng kích thước thực sự

 • full-scale

  ở độ lớn tự nhiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • full-scale

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  to bằng thật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • full-scale

  Similar:

  all-out: using all available resources

  all-out war

  a full-scale campaign against nuclear power plants