no nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

no nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm no giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của no.

Từ điển Anh Việt

 • no

  /nou/

  * phó từ

  không

  no, I don't think so: không, tôi không nghĩ như vậy

  whether he comes or no: dù nó đến hay không

  no some said than done: nói xong là làm ngay

  I say no more: tôi không nói nữa

  he is no longer here: anh ta không còn ở đây nữa

  he is no more: anh ta không còn nữa (chết rồi)

  * danh từ, số nhiều noes

  lời từ chối, lời nói "không" ; không

  we can't take no for an answer: chúng tôi không thể chấp nhận được câu trả lời từ chối

  phiếu chống; người bỏ phiếu chống

  the noes have it: phiếu chống chiếm đa số; đa số bỏ phiếu chống

  the ayes and the noes: phiếu thuận và phiếu chống

 • no

  không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • no

  * kỹ thuật

  không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • no

  a negative

  his no was loud and clear

  Antonyms: yes

  quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns for indicating a complete or almost complete lack or zero quantity of

  we have no bananas

  no eggs left and no money to buy any

  have you no decency?

  did it with no help

  I'll get you there in no time

  Antonyms: all

  referring to the degree to which a certain quality is present

  he was no heavier than a child

  Synonyms: no more

  not in any degree or manner; not at all

  he is no better today

  used to express refusal or denial or disagreement etc or especially to emphasize a negative statement

  no, you are wrong

  Similar:

  nobelium: a radioactive transuranic element synthesized by bombarding curium with carbon ions; 7 isotopes are known

  Synonyms: atomic number 102