no-go nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

no-go nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm no-go giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của no-go.

Từ điển Anh Việt

 • no-go

  * danh từ

  tình trạng bế tắc; tình thế không lối thoát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • no-go

  * kỹ thuật

  không lọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • no-go

  not functioning properly or in suitable condition for proceeding

  the space launch was no-go

  Antonyms: go