node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của node.

Từ điển Anh Việt

 • node

  /noud/

  * danh từ

  (thực vật học) mấu, đốt, mắt

  (y học) cục u, bướu cứng

  (toán học); (vật lý) giao điểm; nút

 • node

  nút, điểm nút; đỉnh; tiết điểm

  ascending n. (thiên văn) nút tiến

  conic n. (of a surface) điểm đỉnh hoá

  descending n. nút lùi

  improper n. (giải tích) nút phi chính

  proper n. nút chân chính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • node

  * kỹ thuật

  điểm nối

  điểm nút

  điểm phân nhánh

  đốt

  nút

  nút điện áp

  nút giàn

  nút khung

  nút mạng

  mắt

  mấu

  mối nối

  tiếp điểm

  toán & tin:

  điểm tự cắt

  node

  nút, mắt

  y học:

  nút, một chỗ phồng nhỏ hay một nốt ở mô

  xây dựng:

  sự buộc nút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • node

  a connecting point at which several lines come together

  any thickened enlargement

  Synonyms: knob, thickening

  (botany) the small swelling that is the part of a plant stem from which one or more leaves emerge

  Synonyms: leaf node

  (physics) the point of minimum displacement in a periodic system

  Antonyms: antinode

  (astronomy) a point where an orbit crosses a plane

  any bulge or swelling of an anatomical structure or part

  (computer science) any computer that is hooked up to a computer network

  Synonyms: client, guest

  Similar:

  lymph node: the source of lymph and lymphocytes

  Synonyms: lymph gland