knob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

knob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm knob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của knob.

Từ điển Anh Việt

 • knob

  /nɔb/

  * danh từ

  quả đám (ở cửa, tủ...)

  bướu u, chỗ phồng

  hòn, cục, viên (than, đường...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gò, đồi nhỏ

  (kỹ thuật) đầu (biên); nút bấm, núm

  (từ lóng) cái đầu

  with knobs on

  (mỉa mai);(đùa cợt) nói hay đấy, nói dễ nghe đấy; cừ đấy

  thế chưa hết đâu, còn nữa đấy, còn chán

  * ngoại động từ

  mắc quả đấm (cửa)

  làm nút bấm, làm núm

  làm sưng u, làm nổi bướu

  * nội động từ

  ((thường) + out) u lên, nổi bướu

 • knob

  (máy tính) cái nút, nút bấm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • knob

  * kỹ thuật

  bướu

  cọc

  gút sợi

  hòn

  núm

  núm điều khiển

  núm xoay

  nút

  nút bấm

  quả đấm cửa

  tay quay

  tay vặn

  toán & tin:

  cái núm

  cơ khí & công trình:

  đầu (chốt)

  núm tay cầm

  nút (bấm)

  xây dựng:

  đầu nút

  hóa học & vật liệu:

  gò đồi

  y học:

  ụ, bướu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • knob

  a circular rounded projection or protuberance

  Synonyms: boss

  a round handle

  an ornament in the shape of a ball on the hilt of a sword or dagger

  Synonyms: pommel

  Similar:

  node: any thickened enlargement

  Synonyms: thickening