boss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boss.

Từ điển Anh Việt

 • boss

  /bɔs/

  * danh từ

  (từ lóng) ông chủ, thủ trưởng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ông trùm (của một tổ chức chính trị)

  tay cừ (trong môn gì); nhà vô địch

  * ngoại động từ

  (từ lóng) chỉ huy, điều khiển

  to the show: quán xuyến mọi việc

  * danh từ

  cái bướu

  (kỹ thuật) phần lồi, vấu lồi

  (địa lý,địa chất) thế cán, thế bướu

  (kiến trúc) chỗ xây nổi lên

  * danh từ, động từ

  (như) bos

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • boss

  a person responsible for hiring workers

  the boss hired three more men for the new job

  Synonyms: hirer

  a person who exercises control and makes decisions

  he is his own boss now

  exceptionally good

  a boss hand at carpentry

  his brag cornfield

  Synonyms: brag

  Similar:

  foreman: a person who exercises control over workers

  if you want to leave early you have to ask the foreman

  Synonyms: chief, gaffer, honcho

  party boss: a leader in a political party who controls votes and dictates appointments

  party bosses have a reputation for corruption

  Synonyms: political boss

  knob: a circular rounded projection or protuberance

  bos: wild and domestic cattle; in some classifications placed in the subfamily Bovinae or tribe Bovini

  Synonyms: genus Bos

  emboss: raise in a relief

  embossed stationery

  Synonyms: stamp