political boss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political boss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political boss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political boss.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • political boss

    Similar:

    party boss: a leader in a political party who controls votes and dictates appointments

    party bosses have a reputation for corruption

    Synonyms: boss

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).