political commissar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political commissar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political commissar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political commissar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • political commissar

    Similar:

    commissar: an official of the Communist Party who was assigned to teach party principles to a military unit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).