political risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • political risk

    * kinh tế

    rủi ro chính trị