political entity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political entity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political entity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political entity.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • political entity

    Similar:

    political unit: a unit with political responsibilities

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).