political point of view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political point of view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political point of view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political point of view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • political point of view

    * kinh tế

    quan điểm chính trị