political scientist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political scientist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political scientist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political scientist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • political scientist

    a social scientist specializing in the study of government

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).