political dissident nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political dissident nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political dissident giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political dissident.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • political dissident

    a dissenter from political orthodoxy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).