political strike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political strike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political strike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political strike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • political strike

    * kinh tế

    bãi công chính trị