political incorrectness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political incorrectness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political incorrectness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political incorrectness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • political incorrectness

    the use of expressions or actions that can be perceived to exclude or marginalize or insult groups who are socially disadvantaged or discriminated against

    Antonyms: political correctness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).