political hack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

political hack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm political hack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của political hack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • political hack

    Similar:

    machine politician: a politician who belongs to a small clique that controls a political party for private rather than public ends

    Synonyms: ward-heeler, hack

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).