politicalization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

politicalization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm politicalization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của politicalization.

Từ điển Anh Việt

  • politicalization

    xem political