now nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

now nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm now giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của now.

Từ điển Anh Việt

 • now

  /nau/

  * phó từ

  bây giờ, lúc này, giờ đây, hiện nay, ngày nay

  just (even, but) now: đúng lúc này; vừa mới xong, ngay vừa rồi

  ngay bây giờ, ngay tức khắc, lập tức

  do it now!: hây làm cái đó ngay tức khắc!

  now or never: ngay bây giờ hoặc không bao giờ hết

  lúc ấy, lúc đó, lúc bấy giờ (trong lúc kể chuyện)

  he was now crossing the mountain: lúc bấy giờ anh ta cũng đang vượt qua núi

  trong tình trạng đó, trong hoàn cảnh ấy, trong tình thế ấy

  nay, mà, vậy thì (ở đầu câu)

  now it was so dark that night: mà đêm hôm đó trời tối lắm

  hả, hãy... mà, nào; thế nào, này, hử

  now listen to me!: này hãy nghe tôi mà!

  come now!: này!, này!

  now then, what are you doing?: cậu đang làm gì thế hử?

  no nonsense now now: thôi đừng nói bậy nào!

  [every] now and again; [every] now and then

  thỉnh thoảng

  now... now; now... them

  lúc thì... lúc thì

  now hot, now cold: lúc nóng, lúc lạnh

  * liên từ

  now (that) thấy rằng, xét thấy, vì, vì chưng, bởi chưng

  now [that] the weather is warner, you can go out: bởi chưng thời tiết đã ấm hơn, anh có thể đi ra ngoài được đấy

  * danh từ

  hiện tại, lúc này

  to read the future in the now: nhìn vào hiện tại mà đoán tương lai

  up to (till, until) now: đến nay

 • now

  bây giờ, hiện nay before n. trước đây; till n., up to n. từ trước đến

  nay, cho đến hiện nay; just n. vừa mới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • now

  the momentary present

  Now is a good time to do it

  it worked up to right now

  in the historical present; at this point in the narration of a series of past events

  President Kennedy now calls in the National Guard

  Washington now decides to cross the Delaware

  the ship is now listing to port

  used to preface a command or reproof or request

  now hear this!

  now pay attention

  at the present moment

  goods now on sale

  the now-aging dictator

  they are now abroad

  he is busy at present writing a new novel

  it could happen any time now

  Synonyms: at present

  (prefatory or transitional) indicates a change of subject or activity

  Now the next problem is...

  in the immediate past

  told me just now

  Similar:

  nowadays: in these times

  it is solely by their language that the upper classes nowadays are distinguished"- Nancy Mitford

  we now rarely see horse-drawn vehicles on city streets

  today almost every home has television

  Synonyms: today

  immediately: without delay or hesitation; with no time intervening

  he answered immediately

  found an answer straightaway

  an official accused of dishonesty should be suspended forthwith

  Come here now!

  Synonyms: instantly, straightaway, straight off, directly, right away, at once, forthwith, like a shot