instantly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instantly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instantly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instantly.

Từ điển Anh Việt

  • instantly

    /'instəntli/

    * liên từ

    ngay khi

    I came instantly I saw the need: ngay khi thấy sự cần thiết tôi đến ngay

Từ điển Anh Anh - Wordnet