outright nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outright nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outright giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outright.

Từ điển Anh Việt

 • outright

  /aut'rait/

  * tính từ

  hoàn toàn, toàn bộ

  thẳng, công khai; toạc móng heo

  triệt để, dứt khoát

  * phó từ

  hoàn toàn, tất cả, toàn bộ

  ngay lập tức

  to kill outright: giết chết tươi

  thẳng, công khai; toạc móng heo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • outright

  without reservation or exception

  Synonyms: straight-out, unlimited

  without restrictions or stipulations or further payments

  buy outright

  without reservation or concealment

  she asked him outright for a divorce

  Similar:

  instantaneously: without any delay

  he was killed outright

  Synonyms: instantly, in a flash