at once nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at once nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at once giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at once.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • at once

  * kỹ thuật

  lập tức

  ngay lập tức

  ngay tức khắc

  toán & tin:

  tức khắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet