noel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

noel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm noel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của noel.

Từ điển Anh Việt

  • noel

    /nou'el/

    * danh từ

    ngày lễ Nô-en

Từ điển Anh Anh - Wordnet