a test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a test

    * kỹ thuật

    mẫu thử

    sự thí nghiệm

    sự thử