a sporty driving style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a sporty driving style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a sporty driving style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a sporty driving style.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a sporty driving style

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cách lái kiểu thể thao