a size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a size

    * kỹ thuật

    Kích thước A