a level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a level.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • a level

    the advanced level of a subject taken in school (usually two years after O level)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).