a la mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a la mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a la mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a la mode.

Từ điển Anh Việt

 • a la mode

  /,ɑ:lə'moud/

  * phó từ

  hợp thời trang, đúng mốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • a la mode

  with ice cream on top or on the side

  we served the apple pie a la mode

  Similar:

  latest: in the current fashion or style

  Synonyms: in style, in vogue, modish