a font nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a font nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a font giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a font.

Từ điển Anh Việt

  • a font

    /ɑ:'fɜ:ɳ/

    * phó từ

    thấu triệt, cặn kẽ, rõ ngọn nghành