a few nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a few nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a few giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a few.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • a few

    more than one but indefinitely small in number

    a few roses

    a couple of roses

    Synonyms: a couple of

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).