a bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a bit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • a bit

  to a small degree; somewhat

  it's a bit warm

  felt a little better

  a trifle smaller

  Synonyms: a little, a trifle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).