lính tuần trong Tiếng Anh là gì?

lính tuần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính tuần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính tuần

    soldier/guard on patrol; patrolman; patrolwoman

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính tuần

    soldier or guard on patrol, patrolman, patrolwoman