lính thú trong Tiếng Anh là gì?

lính thú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính thú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính thú

    border guard

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính thú

    border guard