lính bộ trong Tiếng Anh là gì?

lính bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính bộ

    foot soldier; infantryman