lính trừ bị trong Tiếng Anh là gì?

lính trừ bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính trừ bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính trừ bị

    reservist