lính mới trong Tiếng Anh là gì?

lính mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính mới

    rookie; recruit; greenhorn; tenderfoot; tyro