lính an ninh trong Tiếng Anh là gì?

lính an ninh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính an ninh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính an ninh

    security guard