lính đoan trong Tiếng Anh là gì?

lính đoan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính đoan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính đoan

    customs official