lính hậu bị trong Tiếng Anh là gì?

lính hậu bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính hậu bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính hậu bị

    reserve troops; reservist