lính bảo an trong Tiếng Anh là gì?

lính bảo an trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính bảo an sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính bảo an

    civil guard soldier