lính kín trong Tiếng Anh là gì?

lính kín trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính kín sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính kín

    xem cảnh sát mật