lính cầm cờ trong Tiếng Anh là gì?

lính cầm cờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính cầm cờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính cầm cờ

    standard bearer, colour-bearer