lính kỵ mã trong Tiếng Anh là gì?

lính kỵ mã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính kỵ mã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính kỵ mã

    cavalryman