lính cầu trong Tiếng Anh là gì?

lính cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính cầu

    bridge engineer