lính ngụy trong Tiếng Anh là gì?

lính ngụy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính ngụy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính ngụy

    puppet soldier