lính kèn trong Tiếng Anh là gì?

lính kèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính kèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính kèn

    trumpeter