lính canh trong Tiếng Anh là gì?

lính canh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính canh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính canh

    sentry; guard; sentinel

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính canh

    guard, sentry