lính thường trong Tiếng Anh là gì?

lính thường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính thường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính thường

    * dtừ

    ranker