lính hầu trong Tiếng Anh là gì?

lính hầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính hầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính hầu

    orderly