lính ở nhà trong Tiếng Anh là gì?

lính ở nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính ở nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính ở nhà

    * dtừ

    carpet-knight