lính cần vụ trong Tiếng Anh là gì?

lính cần vụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính cần vụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính cần vụ

    * dtừ

    batman